Kreative Trøndelag
Gauldal VGS > For Elever > Skoleskyss 2018-2019

Skoleskyss 2018-2019

Sør-Trøndelag fylkeskommune har utviklet en nettbasert skoleskyssportal som skal tas i bruk i forbindelse med søknad om skoleskyss - skoleåret 2018/2019. Skoleskyssportalen finner dere på følgende nettadresse: https://www.trondelagfylke.no/vare-tjenester/samferdsel/Skoleskyss/. Skoleskyssportalen skal nå være åpen for søknader.


Rutetabell for skolerutene kan du finne her:
https://www.atb.no/rutetider


Vi gjør obs på følgende:

Billettkontroll

AtB har nå økt antall kontroller om bord i sine ruter gjennom hele året – noe som også elever vil kunne oppleve allerede fom første skoledag. Dette kan medføre at elever som reiser uten gyldig billett vil få utstedt et gebyr

Alle som benytter AtB sitt rutetilbud er forpliktet til å ha gyldig billett om bord, dette gjelder også elever som skal til/fra skolen og har rett på skoleskyss. 

Hva gjør man om man får feil ilagt gebyr ved kontroll ?

Sjekke om man faktisk har søkt om innen gitte tidsfrister skoleskyss og fått denne innvilget.

Er skyssen innvilget kan man få gebyret ettergitt ved å sende en skriftlig klage til AtB med vedlagt dokumentasjon om vedtak fra Sør-Trøndelag fylkeskommune.

(Kontaktinfo finnes på baksiden av gebyret).

Hva gjør man for å slippe å få ett gebyr ved kontroll ?

Elever som har godkjent søknad om skoleskyss innen gitte tidsfrister, men mangler oppdatering/produksjon av t:kort skole kan gjøre følgende:

Benytte Ekstra:kort som kan fås ved henvendelse til din skole.

Kjøpe billett på sin reise enten gjennom kontant betaling eller via elektroniske løsninger der dette er mulig, for deretter å sende inn krav om refusjon til AtB.

Dokumentasjon på vedtak om skoleskyss fra STFK må vedlegges ett krav om refusjon.

Søke om skoleskyss om dette allerede ikke er gjort

Elever som ikke har søkt og som får gebyr vil ikke få ettergitt gebyr.

 

Kriterier for å få skoleskyss

1. Billettkontroll
AtB har nå økt antall kontroller om bord i sine ruter gjennom hele året – noe som også elever vil kunne oppleve allerede fom første skoledag. Dette kan medføre at elever som reiser uten gyldig billett vil få utstedt et gebyr
Alle som benytter AtB sitt rutetilbud er forpliktet til å ha gyldig billett om bord, dette gjelder også elever som skal til/fra skolen og har rett på skoleskyss. 
o Hva gjør man om man får feil ilagt gebyr ved kontroll ?
Sjekke om man faktisk har søkt om innen gitte tidsfrister skoleskyss og fått denne innvilget.
Er skyssen innvilget kan man få gebyret ettergitt ved å sende en skriftlig klage til AtB med vedlagt dokumentasjon om vedtak fra Sør-Trøndelag fylkeskommune.
(Kontaktinfo finnes på baksiden av gebyret).
o Hva gjør man for å slippe å få ett gebyr ved kontroll ?
Elever som har godkjent søknad om skoleskyss innen gitte tidsfrister, men mangler oppdatering/produksjon av t:kort skole kan gjøre følgende:
Benytte Ekstra:kort som kan fås ved henvendelse til din skole.
Kjøpe billett på sin reise enten gjennom kontant betaling eller via elektroniske løsninger der dette er mulig, for deretter å sende inn krav om refusjon til AtB.
Dokumentasjon på vedtak om skoleskyss fra STFK må vedlegges ett krav om refusjon.
Søke om skoleskyss om dette allerede ikke er gjort
Elever som ikke har søkt og som får gebyr vil ikke få ettergitt gebyr

Avstandsskyss (det vil si når avstanden mellom skole og bosted er minst 6 km)
Foresatte til elever under 18 år eller elever som er fylt 18 år søker om avstandsskyss. Dere vil motta en kvittering på den e-postadressen dere oppga i søknadsskjema, som bekreftelse på innsendt søknad.

Søknad om skyss på bakgrunn av legeattest
Foresatte til elever under 18 år eller elever som er fylt 18 år og som søker om skyss med bakgrunn i legeattest gjør følgende: 

  • Søker om drosjeskyss via skoleskyssportalen.
  • Sender legeattest pr. post til Sør-Trøndelag fylkeskommune, Postboks 2350 Sluppen, 7004 Trondheim. (Krav til innhold i en legeattest: må inneholde en beskrivelse av skyssbehovet (buss, privat bil, drosje) relatert til sykdommen/funksjonshemmingen samt angi nødvendig skyssperiode).

    Dere vil motta en kvittering på den e-postadressen dere oppga i søknadsskjema, som bekreftelse på innsendt søknad.

Delt bosted
Foresatte som har delt daglig omsorg får ikke behandlet søknaden før begge foreldre har bekreftet botidsfordelingen. (Med begrepet delt daglig omsorg forutsettes at eleven bor tilnærmet like mye hos begge foreldre. Likeledes må det være en forutsigbarhet i hvor eleven bor slik at det er mulig å planlegge en skyss, eksempelvis annen hver uke eller to uker av gangen hos hver av foreldrene.)

Det er ikke et krav om tilnærmet lik botid hos begge foreldre når det søkes om skyss med bakgrunn i legeattest.

Søknadsfrist: så snart som mulig etter du har fått svar på hvor du er kommet inn på skole.  

Spørsmål om skoleskyssordningen kan sendes på e-post til: .


Marius Meldal
Sist oppdatert: mandag 12. februar 2018
Utskriftsvennlig versjon